Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

 

obchodní společnosti

HIPPOinvest Development, a.s.

se sídlem Sehnoutkova 17, Černožice, 503 04

Bankovní spojení: 2301405043/2010 (Fio banka)

IČ: 25342916

DIČ: CZ25342916

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2382

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.vrcholspanku.cz

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HIPPOinvest Development, a.s. se sídlem Sehnoutkova 17, Černožice, 503 04, identifikační číslo: 25342916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2382 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.vrcholspanku.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2.       PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího, uvedeného na webových stránkách prodávajícího (viz https://vrcholspanku.cz), které si kupující vybral a označil ve své elektronické objednávce.

3.       OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

3.1.      Zboží prodávajícího lze při použití elektronických prostředků objednat pouze na formuláři elektronické objednávky, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího https://www.vrcholspanku.cz

3.2.      Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění požadovaných údajů kupujícím v objednávkovém formuláři. Nebudou-li požadované údaje řádně vyplněny, nebude k takové neúplné objednávce přihlíženo.

3.3.      Požadovanými údaji v objednávkovém formuláři se rozumí zejména:
- jméno, příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, adresa místa   dodání)
- specifikace objednaného zboží a jeho počtu (v kusech)
- cena zboží (dle ceníku prodávajícího platného v den odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícího na objednávkovém formuláři)

3.4.      Kupující může před odesláním vyplněného objednávkového formuláře zkontrolovat jeho obsah a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat. V případě zjištění případných chyb při zadávání dat až po odeslání vyplněného objednávkového formuláře je nutno odeslanou objednávku stornovat dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

3.5.      Objednávka bude vyřízena co nejrychleji a nejefektivněji. Objednávka s požadovanými údaji je považována za návrh kupní smlouvy. O přijetí (závazném potvrzení) objednávky bude kupující informován prodávajícím e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

3.6.      Kupní smlouva, na jejímž základě bude realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká doručením závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

3.7.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce, tzn. závazné potvrzení objednávky prodávajícím bude učiněno v českém jazyce.

3.8.      V den, kdy bude zásilka se zbožím určeným pro kupujícího předána prodávajícím přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, obdrží kupující informační e-mail na e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

 

 

4.       STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

4.1.      Objednávka může být stornována pouze elektronicky : - na e-mailové adrese : eshop@vrcholspanku.cz kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

5.       STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1.      V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.

5.2.      V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).

5.3.      V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.

6.       Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího HIPPOinvest Development, a.s., Sehnoutkova 17, Černožice, 503 04.

6.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.       DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží dle uzavřené kupní smlouvy je kupujícímu zasíláno pouze na dobírku, a to:

Česká republika:

PPL

  • dobírka..............................................160,- Kč
  •  bankovním převodem...................... 130,- Kč

DPD

  • dobírka..............................................160,- Kč
  •  bankovním převodem...................... 130,- Kč

Česká pošta

  •  dobírka..............................................129,- Kč
  •  bankovním převodem........................99,- Kč

Zboží je ve všech případech pečlivě zabaleno, aby nedošlo k jeho porušení. Doporučujeme kupujícímu, aby při převzetí řádně zkontroloval obsah zásilky a ujistil se, že nedošlo k porušení jejího obsahu.

 

8.       DODACÍ PODMÍNKY

8.1.      Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 7 dní.

8.2.      V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky nebo je prodávající oprávněn postupovat dle článku V. těchto obchodních podmínek.

8.3.      Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravce. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

8.4.      Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení (na přepravu zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce). V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na balení a expedici zásilky, na přepravu zboží.

8.5.      Všechny ceny v ceníku prodávajícího se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky na závazném objednávkovém formuláři. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.

8.6.      Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Poškozenou zásilku je kupující oprávněn odmítnout převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího eshop@vrcholspanku.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.

8.7.      Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

9.       REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1.      Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách nejpozději do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

9.2.      Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího :

HIPPOinvest Development, a.s., Sehnoutkova 17, 503 04 Černožice nad Labem.

9.3.      Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající neručí za vady, které vzniknou nešetrným či nepřiměřeným zacházením či mechanickým poškozením zboží.

9.4.      Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím zaslat prodávajícímu na výše uvedenou adresu prodávajícího originál nebo kopii prodejního dokladu.

9.5.       Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno byť částečně. Prodávající je dále oprávněn odmítnout reklamaci zboží, pokud reklamované zboží je předáváno v rozporu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. 

9.6.      Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu, a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, prodávající na své náklady vadu odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za nové. V případě vyřízení reklamace je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

 

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.  Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. 

 11. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržba je evidována v běžném režimu. 

 

Vytisknout stránku